DỊCH VỤ TIN NHẮN ĐẦU SỐ PHỤC VỤ SINH VIÊN

 

STT

Nội dung dịch vụ

Cú pháp tin nhắn

Gửi đến

1

Xem danh sách môn học đăng ký trong kỳ hiện tại

SPH MA_SV DSMH

Ví dụ: SPH 595105001 DSMH

8249

2

Xem danh sách môn học đăng ký trong kỳ bất kỳ

SPH MA_SV DSMH HọcKỳ NămHọc

Ví dụ: SPH 595105001 DSMH 1 2010-2011

8249

3

Xem TKB học trong kỳ hiện tại

SPH MA_SV TKB

Ví dụ: SPH 595105001 TKB

8249

4

Xem TKB học trong kỳ bất kỳ

SPH MA_SV TKB HọcKỳ NămHọc

Ví dụ: SPH 595105001 TKB  1 2010-2011

8249

5

Xem kết quả điểm học kỳ hiện tại

SPH MA_SV DIEM

Ví dụ: SPH 595105001 DIEM

8249

6

Xem kết quả điểm học kỳ bất kỳ

SPH MA_SV DIEM HọcKỳ NămHọc

Ví dụ: SPH 595105001 DIEM 1 2010-2011

8249

7

Lịch thi học kỳ hiện tại

SPH MA_SV THI

Ví dụ: SPH 595105001 THI

8249

8

Lịch thi học kỳ bất kỳ

SPH MA_SV THI HọcKỳ NămHọc

Ví dụ: SPH 595105001 THI 1 2010-2011

8249

9

Xem thông tin học phí

SPH MA_SV HP

Ví dụ: SPH 595105001 HP

8249