Đơn vị: Loại dề tài: Lĩnh vực: Năm: Tên đề tài: Chủ nhiệm:

STTTên đề tàiChủ nhiệmLoại dề tàiLĩnh vựcĐơn vị công tácXem đề tài
1Đề án hối hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế gắn với công tác dào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I trong bối cảnh mới Mai Bích HuệĐề án BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ